Fotografie uverejnené na tejto webovej stránke dierkovakomora.sk podliehajú autorským právam. V časti „Galéria“ je pri každej galérii uvedené meno autora daných fotografií. Akékoľvek ďalšie použitie týchto fotografií je možné len so súhlasom autora.

Fotografie publikované v rámci blogových príspevkov, majú svojho autora uvedeného buď pri každej fotografii osobitne, alebo ak všetky fotky v článku nafotil jeden autor, jeho meno sa nachádza na konci, resp. začiatku článku. Ak sa pri fotografii a ani na začiatku alebo konci článku neuvádza žiadny autor, autorom fotografií je administrátor stránky dierkovakomora.sk.

V prípade záujmu použitia fotografií kontaktujte daného autora. Ak autor nezverejnil svoje kontaktné údaje, kontaktujte administrátora na e-mailovej adrese info@dierkovakomora.sk